Polityka Prywatności

1. DEFINICJE

W niniejszej polityce prywatności przyjęto następujące znaczenia terminów:
Administrator – Administratorem danych osobowych jest Altimi sp. z o.o. sp. k.
Dane osobowe – Jakiekolwiek informacje odnoszące się do zidentyfikowanego Użytkownika.
Polityka – Niniejsza polityka prywatności.
RODO – Rozporządzenie (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2. JAK I W JAKIM CELU ZBIERAMY TWOJE DANE?

Użytkownicy mogą przekazywać swoje dane Administratorowi za pośrednictwem formularzy dostępnych na stronie internetowej, takich jak formularz kontaktowy.

Administratorem danych Użytkowników jest firma Altimi sp. z o.o. sp. k.

Dane przekazane Administratorowi za pośrednictwem formularza kontaktowego są przetwarzane w celu świadczenia usług związanych z wysyłką. Dane te obejmują imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu oraz opcjonalnie numer identyfikacji podatkowej (NIP) i nazwę firmy. Użytkownik ma dostęp do swoich danych i może je modyfikować, usuwać, ograniczać ich przetwarzanie oraz w dowolnym momencie wycofać wcześniej udzieloną zgodę.

Dane przekazane Administratorowi za pośrednictwem formularza kontaktowego są przetwarzane w celu odpowiedzi na zapytania wysyłane przez Użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego lub nawiązania kontaktu w związku z ofertą. Te dane będą przetwarzane do czasu wyjaśnienia sprawy związanej z zapytaniem.

Administrator gwarantuje poufność wszystkich danych osobowych przekazanych im.
Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale konieczne do podjęcia działań, dla których przeznaczony jest formularz.

Administrator informuje, że ma prawo ujawniać dane osobowe podmiotom wymienionym w §4 niniejszej Polityki Prywatności. Jednakże Administrator nie ujawnia udostępnionych danych osobowych osobom trzecim nie wymienionym w §4 bez zgody Użytkownika. Wyjątkiem są sytuacje, w których przepisy prawne mogą nakładać obowiązek na Administratora ujawnienia danych osobowych określonym organom lub osobom trzecim, na przykład organom ścigania w krajach, gdzie działa Administrator lub gdzie osoby trzecie działają w imieniu Administratora. Administrator może również ujawnić lub w inny sposób przetwarzać dane Użytkownika na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w celu obrony uzasadnionych interesów, np. w postępowaniach cywilnych lub karnych.

Dane użytkownika nie mogą być przenoszone poza granice kraju, w którym użytkownik korzysta z naszych dóbr i/lub usług, w tym do krajów spoza Unii Europejskiej, gdzie nie ma obowiązujących przepisów ochrony danych osobowych lub występują inne przepisy dotyczące ochrony danych, takie jak Stany Zjednoczone.

3. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH UŻYTKOWNIKA

Dane osobowe są zbierane starannie i należycie chronione przed nieautoryzowanym dostępem. Administrator zapewnia środki bezpieczeństwa administracyjne, techniczne i fizyczne w celu ochrony danych osobowych będących w ich posiadaniu przed nieuprawnionym ujawnieniem, używaniem, zmianą i zniszczeniem. Strona internetowa jest zabezpieczona certyfikatem SSL, który zapewnia poufność danych przesyłanych przez Internet. Przesyłane dane są szyfrowane, co sprawia, że są trudniejsze do przechwycenia i zmiany. Administrator systematycznie przeprowadza analizy ryzyka, aby upewnić się, że dane osobowe przetwarzane przez nich są bezpieczne, umożliwiając dostęp tylko upoważnionemu personelowi i tylko w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań.

Administrator zapewnia, że wszystkie operacje związane z danymi osobowymi są rejestrowane i wykonane tylko przez upoważnionych pracowników i współpracowników.

Administrator podejmuje wszystkie niezbędne działania w celu zapewnienia, że jego podwykonawcy oraz inne współpracujące podmioty gwarantują stosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa podczas przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora.

4. KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE?

Dla właściwego świadczenia usług Administrator może powierzyć przetwarzanie danych Użytkowników następującym podmiotom:

Dostawcom usług, np. banki i operatorzy płatności, firmy zarządzające serwerami, stroną internetową, firmy kurierskie, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytorskie, doradcze, agencje marketingowe (do świadczenia usług marketingowych), itp.;

Innym podmiotom – w związku z transakcjami korporacyjnymi. Administrator może ujawnić informacje Użytkownika zewnętrznym podmiotom w przypadku fuzji, przekazu lub bankructwa;

5. JAKIE SĄ PRAWA UŻYTKOWNIKÓW?

Przekazując nam swoje dane, Użytkownik ma prawo do: Informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych – na tej podstawie Administrator udostępnia informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym cele i podstawy prawne przetwarzania, zakres danych przechowywanych, podmioty, którym dane osobowe są ujawniane, oraz planowany okres ich usunięcia;

Otrzymania kopii danych – na tej podstawie Administrator udostępnia kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby, której dotyczy zapytanie;

Zażądania od Administratora poprawy, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania wcześniej udostępnionych przez Użytkownika danych.

Zachować sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych – na tej podstawie Administrator przestaje wykonywać operacje na danych osobowych, za wyjątkiem operacji, na które wyrażono zgodę przez osobę, której dane dotyczą, oraz ich przechowywanie zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub do momentu zaniechania ograniczenia przetwarzania danych z powodu uzasadnionych powodów;Przenoszenie danych – na tej podstawie, w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w związku z umową lub zgodą Użytkownika, Administrator udostępnia dane dostarczone przez Użytkownika, które go dotyczą;Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeśli taka zgoda została udzielona wcześniej;Zgłoszenie skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora. Użytkownik może skontaktować się w tym celu z Urzędem Ochrony Danych Osobowych.

6. JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O ZMIANĘ DANYCH?

Wniosek Użytkownika dotyczący realizacji praw podmiotów danych może zostać złożony na piśmie pod adresem Administratora.

Wniosek powinien jak najprecyzyjniej określać przedmiot żądania.

Jeśli Administrator nie jest w stanie ustalić treści wniosku ani zidentyfikować osoby składającej wniosek na podstawie złożonej aplikacji, Administrator poprosi wnioskodawcę o dodatkowe informacje.

7. DANE ODWIEDZAJĄCYCH STRONĘ INTERNETOWĄ

 1. Jakie dane są zbierane?

Dane, które zbieramy od osób odwiedzających nasze strony internetowe, są zbierane pasywnie (automatycznie). Dane te są zbierane przez serwer w sposób anonimowy (nie ma możliwości identyfikacji tożsamości użytkownika). Zbierane dane obejmują:

 • Przeglądarkę, z której zarejestrowano wizytę na naszej stronie internetowej.
 • System operacyjny używany przez odwiedzającego naszą stronę.
 • Informacje o włączonej lub wyłączonej obsłudze Java.
 • Wersję wtyczki Flash używanej w przeglądarce odwiedzającego.
 • Typ połączenia internetowego używanego przez odwiedzającego stronę internetową.
 • Rozdzielczość ekranu używana przez odwiedzającego serwis internetowy.
 • Kraj/miasto, z którego zarejestrowana została wizyta.
 • Język używany przez odwiedzającego stronę.
 • Czas spędzony na przeglądaniu naszej strony internetowej.
 1. Jakie są sposoby wykorzystania danych?

Dane są zbierane z naszej strony internetowej w celach analitycznych. W ten sposób możemy najlepiej dostosować wygląd i funkcjonalność strony do możliwości sprzętowych i preferencji odwiedzających. Te dane nie są udostępniane osobom trzecim i nie są uzupełniane danymi z innych źródeł.

 1. Kontakt z odwiedzającymi

Rodzaj danych zbieranych przez serwer od odwiedzających naszą stronę internetową nie pozwala nam na kontakt z nimi (dane są anonimowe). Nie prowadzimy również biuletynu, więc nie posiadamy bazy danych e-mail od odwiedzających.

 1. Ciasteczka

Strona internetowa www.altimi.com korzysta z ciasteczek. Pliki te są wysyłane przez serwer internetowy i przechowywane za pomocą oprogramowania komputerowego. Jeśli przeglądarka odwiedzającego połączy się ponownie z naszą stroną internetową – wtedy strona internetowa rozpozna ten urządzenie i przekaże informacje do serwera. Ta czynność ma na celu dostosowywanie treści strony internetowej do preferencji konkretnego odwiedzającego. Ciasteczka nie mają dostępu do zawartości komputera odwiedzającego naszą stronę i nie śledzą ich ruchów po opuszczeniu naszej strony.

 1. Zarządzanie plikami cookie

Każdy użytkownik strony internetowej ma możliwość akceptowania lub nieakceptowania plików cookie z naszej strony w dowolnym momencie. Aby dowiedzieć się, jak włączyć lub wyłączyć korzystanie z tych plików w przeglądarce – zachęcamy do przeczytania treści na stronie internetowej: http://support.microsoft.com/gp/cookies/pl