Regulamin programu

REGULAMIN PROGRAMU „Poleć programistę i zgarnij nagrodę pieniężną!”

  1.          DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte zostały niżej wymienione pojęcia, należy przez nie rozumieć:

1.1.           Organizator – Altimi Sp. z o.o. SK z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Na Ostatnim Groszu 3, 54-207 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000457283.

1.2.        Program – program „Poleć programistę i zgarnij nagrodę pieniężną!” organizowany przez Altimi Sp. z o.o. SK, szczegółowo określony w niniejszym Regulaminie, w ramach procesu rekrutacyjnego w – Altimi Sp. z o.o. SK. Programem objęte są stanowiska  określone w ofertach pracy zamieszczonych w miejscach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Program pomaga pozyskiwać specjalistów w celu zatrudnienia ich na istniejące stanowiska.

1.3.        Regulamin – niniejszy Regulamin programu „Poleć programistę i zgarnij nagrodę!”.

1.4.        Oferta – oferta pracy oznaczona jako biorąca udział w Programie, zamieszczona w miejscach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

1.5.        Osoba Polecająca – osoba, która w czasie trwania Programu przesłała wiadomość mailową z danymi kontaktowymi, bądź CV osoby aplikującej na adres mailowy: polecenia@altimi.com. Aplikacja Osoby Rekomendowanej przekazana za pośrednictwem Osoby Polecającej musi zawierać klauzulę dotyczącą zgody Osoby Rekomendowanej na przetwarzanie jej danych osobowych w procesie rekrutacji w ramach programu „Poleć programistę i zgarnij nagrodę!”

1.6.        Osoba Rekomendowana – osoba, spełniająca wymagania formalne, wskazane w ogłoszeniu
o pracę, zamieszczonym przez Organizatora, która nie jest aktualnie pracownikiem Organizatora oraz nie rozpoczęła jeszcze procesu rekrutacyjnego w firmie.

1.7.        Pracownik – osoba, z którą Organizator ma zawartą umowę o pracę bądź umowę cywilnoprawną.

1.8.        Proces rekrutacji – kontakt Specjalisty ds. rekrutacji z Kandydatem/Kandydatką, rozmowa o ofercie pracy i wykazanie zainteresowania udziałem w procesie rekrutacji Altimi.

1.9.        Nagroda – nagroda pieniężna, należna Osobie Polecającej od Organizatora na zasadach wskazanych w Regulaminie w wysokości określonej w pkt.5.

1.10.      Zatrudnienie – zatrudnienie Osoby Rekomendowanej na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, o ile Osoba Rekomendowana otrzymuje wynagrodzenie miesięczne nie niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości obowiązującej w czasie dokonania Polecenia oraz czas trwania umowy wynosi co najmniej 3 miesiące.

1.11.      Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 992 ze zm.).

1.12.      Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych – ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.).

  1.          POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1.        Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad Programu „Poleć programistę i zgarnij nagrodę!”.

2.2.        Organizatorem Programu i podmiotem wyłącznie uprawnionym do interpretacji niniejszego Regulaminu jest Altimi Sp. z o.o. SK z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Na Ostatnim Groszu 3, 54-207 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000457283

2.3.        Organizator oświadcza, że Program nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540 ze zm.).

2.4.        Program trwa od 12.01.2022 do 31.12.2024 r. i może zostać przedłużony przez Organizatora. W Programie biorą udział Osoby Polecające, które dokonały polecenia w czasie trwania Programu. Do osób tych stosuje się postanowienia Regulaminu nawet mimo zakończenia Programu.

2.5.        Program ma charakter otwarty, co oznacza, że Osobą Polecającą może zostać każdy, w tym pracownik Organizatora, z wyłączeniem pracowników Organizatora, którzy w ramach swoich obowiązków służbowych zajmują się rekrutacją/pozyskiwaniem pracowników. (z wyjątkiem polecenia na stanowiska Back Office z zastrzeżeniem, że poszukiwanie osoby na to stanowisko nie jest realizowane przez Dział Rekrutacji).

2.6.        Pracownik może otrzymać informację na temat aktualnych ofert pracy m.in. z następujących źródeł:

Oferty przysyłane drogą mailową przez Dział Marketingu lub Rekrutacji firmy Altimi

Oferty opublikowane na wewnętrznym komunikatorze „Teams”

Oferty opublikowane na portalach społecznościowych np. Facebook, Linkedin

Oferty opublikowane na portalach pracy np. Buldogjob

2.7.        Osoba Polecająca z zewnątrz może otrzymać informację na temat aktualnych ofert pracy m.in. z portali społecznościowych i kont Altimi, takich jak Facebook, Linkedin.

2.8.        Opis i warunki programu są dostępne: dla wewnętrznych pracowników na Altimi.com i oraz na komunikatorze wewnętrznym Teams, w zakładce „Pliki”, dla osób z zewnątrz na Altimi.com.

2.9.        Osoba Polecająca może zarekomendować osobę o wybranej przez siebie specjalizacji bez określania konkretnej oferty pracy. W tym celu należy wysłać rekomendację na adres mailowy: polecenia@altimi.com.

2.10.      Udział w Programie jest dobrowolny i bezpłatny.

  1. ZASADY I WARUNKI PROGRAMU

3.1.        Osoba Polecająca może wziąć udział w Programie poprzez dokonanie polecenia.

3.2.        Warunkiem dokonania polecenia jest:

1) Podanie danych osobowych Osoby Polecającej, tj.:

Imię i nazwisko,

Dane kontaktowe: numer telefonu, e-mail;

oraz zamieszczenia klauzuli dotyczącej zgody na przetwarzanie danych Osoby Polecającej na potrzeby niniejszego Programu.

2) Podanie danych Osoby Rekomendowanej. Następujące informacje na temat potencjalnego kandydata mogą być interpretowane jako rekomendacja:

Imię i nazwisko kandydata,

Specjalizacja lub informacja na temat potencjalnej oferty pasującej do profilu kandydata,

Dane kontaktowe: numer telefonu, e-mail,

CV (preferowane).

3) Zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie jego postanowień drogą elektroniczną, w trybie określonym przez Altimi Sp. z o.o. SK

3.3.        Wykorzystanie danych kontaktowych kandydata jest możliwe jedynie wtedy, gdy kandydat jest poinformowany o udostępnianiu swoich danych, wyraża na to zgodę i jest zainteresowany współpracą i rozpoczęciem procesu rekrutacyjnego w Altimi Sp. z o.o. SK

3.4.        W przypadku, gdy kandydat odmówi wejścia w proces rekrutacyjny, Organizator wprowadza dane kandydata na „Warning List”, aby uniknąć naruszenia ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

3.5.        „Warning List” jest wewnętrzną listą kandydatów, którzy odmówili wejścia w proces i nie zezwolili na użycie swoich danych osobowych.

3.6.        Osoba Polecająca nie musi potwierdzać umiejętności i wiedzy kandydata.

3.7.        Osoba Polecająca ma prawo do otrzymania informacji o przyjęciu lub odrzuceniu kandydata od Organizatora.

3.8.        Osoba Polecająca nie może dokonać polecenia samego siebie.

3.9.        Osoba Polecająca może wiele razy brać udział w programie, zgłaszając różnych kandydatów, wg zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

  1.          ZASADY I WARUNKI PRZYJĘCIA POLECENIA

4.1.        Rekomendacja powinna być przyjęta i zaakceptowana, jeżeli:

Osoba Rekomendowana nie występuje w wewnętrznej bazie danych w momencie przyjmowania rekomendacji.

Osoba Rekomendowana jest już w wewnętrznej bazie danych (nie na „Warning List”), ale nie brała udziału w procesie rekrutacyjnym w Altimi Sp. z o.o. SK przez ostatnie 3 miesiące. Jeśli Osoba Rekomendowana jest już w procesie, rekomendacja nie może zostać przyjęta.

Jeśli Osoba Rekomendowana nie aplikowała do Altimi Sp. z o.o. SK przez ostatnie 3 miesiące.

4.2.       Po 4 miesiącach rekomendacja traci ważność. Może być ona przedłużona, jeśli polecający ponownie dokona procedury polecenia zawartej w regulaminie (mając na uwadze, że Kandydat po tym okresie ( 4 miesiące) nie bierze już udziału w procesie rekrutacji z ramienia Altimi).

4.3.        Jeśli rekruter wprowadził Osobę Rekomendowaną w proces pod koniec ważności rekomendacji i z powodzeniem go zatrudnił, firma finansuje nagrodę niezależnie od zakończenia daty ważności tego polecenia.

  1. ZASADY I WARUNKI OTRZYMANIA NAGRODY

5.1.        Nagroda finansowana jest ze środków własnych Organizatora.

5.2.        Nagroda za konkretne polecenie może być sfinansowana ostatecznie jedynie po zatrudnieniu kandydata. W tym wypadku Administrator sprawdza status zamkniętej oferty.

5.3.        Nagroda należy się Osobie Polecającej, po pomyślnym zatrudnieniu Osoby Rekomendowanej i przepracowaniu przez Osobę Rekomendowaną w projekcie u klienta okresu wymienionego w pkt. 1.10, 5.4. oraz 5.5.

5.4.        Wysokość nagrody z tytułu polecenia kandydata różni się w zależności od rodzaju stanowiska (TYPE).  Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania ewentualnej zmiany wysokości nagrody. Nagroda za polecenie kandydata wypłacana jest w trzech ratach, po przepracowaniu przez Osobę Rekomendowaną kolejno: jednego, dwóch i trzech miesięcy ( przy założeniu podpisania umowy z Osobą Rekomendowaną na min. 3 miesiące). Wysokość nagrody określa poniższa tabela:

Rodzaj stanowiska -TYPE

Całkowita kwota nagrody w zł*

Rata płatna po 1 mc pracy w zł*

Rata płatna po 2 mc pracy w zł*

Rata płatna po 3 mc pracy w zł*

Specjalista IT z doświadczeniem powyżej 5 lat (np.: Senior Developer, Senior Test Engineer, PM, Architekt)

8 000

3 000

2 500

2 500

Specjalista IT z doświadczeniem do 5 lat

5 000

2 000

1 500

1 500

*kwota netto

5.5.       W przypadku zawarcia z Osobą Rekomendowaną umowy na czas krótszy niż 3 miesiące bądź w przypadku rozwiązania umowy z Osobą Rekomendowaną przez Altimi Sp. z o.o. SK z przyczyn niedotyczących Osoby Rekomendowanej w okresie krótszym niż 3 miesiące od rozpoczęcia przez nią pracy, Osobie Polecającej przysługują kolejne raty nagrody, które wypłacone zostaną w terminie 30 dni od daty zakończenia umowy z Osobą Rekomendowaną. W przypadku przedłużenia umowy z Osobą Rekomendowaną zawartej pierwotnie na okres krótszy niż 3 miesięcy nagroda zostanie wypłacona na zasadach określonych w pkt.5.4.

  1.         PRZYZNANIE NAGRODY

6.1.        Osoba Polecająca zostanie poinformowana przez Organizatora o przyznaniu Nagrody w terminie 14 dni od dnia spełnienia się przesłanek, o których mowa w punkcie 5 Regulaminu, bądź odmowie przyznania Nagrody w przypadku nie spełnienia się przesłanek o których mowa w punkcie 5 Regulaminu.

6.2.        Nagroda pieniężna zostanie wypłacona Osobie Polecającej na podany przez nią rachunek bankowy w terminie 30 dni od przekazania Organizatorowi podpisanych oświadczeń o danych osobowych w celu sporządzenia informacji podatkowej PIT 8C oraz o wartości i zasadach opodatkowania Nagrody. Wzory oświadczeń dla Osoby Polecającej stanowią załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do Regulaminu i zostały zamieszczone na Altimi.com, jako część składowa regulaminu.

6.3.       Nagroda stanowi dla Osoby Polecającej przychód zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Organizator jest zobowiązany do sporządzenia i przesłania Osobie Polecającej oraz właściwemu dla niej urzędowi skarbowemu informacji podatkowej PIT – 8C na zasadach określonych w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

  1.          DANE OSOBOWE

7.1.        Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie 3.3. i 3.4. Regulaminu jest dobrowolne, ale ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Programie.

7.2.        Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

7.3.        Administratorem danych osobowych zbieranych w celu realizacji Programu, w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych, jest Organizator Altimi Sp. z o.o. SK z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Na Ostatnim Groszu 3, 54-207 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000457283.

7.4.        Dane Osobowe Osoby Polecającej i Osoby Rekomendowanej zbierane są w celu realizacji Programu.

7.5.        Osoba której dane dotyczą może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia lub zmiany.

  1.           POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

8.1.         Uczestniczące w Programie Osoby Polecające mogą zgłaszać reklamacje dotyczące Programu do: polecenia@altimi.com.

8.2.         Reklamacja powinna określać imię i nazwisko Osoby Polecającej, imię i nazwisko Osoby Rekomendowanej, adres do korespondencji oraz opis podstaw reklamacji. Reklamacja nie zawierająca tych danych zostanie pozostawiona bez rozpatrzenia.

8.3.         Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej złożenia.

  1.           POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1.         Regulamin Programu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na Altimi.com.

9.2.         W stosunkach z daną Osobą Polecającą stosuje się regulamin w brzmieniu, na które Osoba ta wyraziła zgodę, nawet w przypadku zmiany Regulaminu.