REGULAMIN AKCJI „HARLEY ZA POLECENIE”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
 1. Akcja pod nazwą: „Harley za polecenie” jest prowadzona na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
 2. Organizatorem Akcji jest „ALTIMI” Spółka z o.o. S.K. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 13C, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego we Wrocławiu, pod numerem 0000457283; NIP 894 30 45 641”.
§ 2

Akcja realizowana jest w terminie od dnia 04.11.2016 do 01.04.2017 włącznie, z możliwością przedłużenia bądź odwołania przez Organizatora w dowolnym momencie.

§ 3

Regulamin Akcji jest udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej: Altimi.com, przez cały okres trwania Akcji.

§ 4

Nagrodami w Akcji są do wyboru:

Opisy nagród przedstawione są w Katalogu Nagród, załączonym do niniejszego Regulaminu, stanowiącym jego integralną część.

§ 5

Organizator powołuje wewnętrzną Komisję, w skład której każdorazowo wejdą dwie osoby reprezentujące Organizatora. Do zadań Komisji będzie należało w szczególności:

II. PRZEDMIOT AKCJI

§ 6
 1. Przedmiotem Akcji jest pozyskanie przez Organizatora nowych Klientów ( z siedzibą w kraju i za granicą ) zainteresowanych usługami świadczonymi przez Organizatora.
 2. Aby Uczestnik mógł wziąć udział w Akcji i zyskać nagrodę, muszą zostać spełnione warunki:
  • Opisy nagród przedstawione są w Załącznik nr 1, załączonym do niniejszego Regulaminu, stanowiącym jego integralną część.
  • Pozytywne rozpatrzenie przez Organizatora zgłoszenia, wg kryteriów opisanych w Regulaminie § 7 ust. 2;
  • Nawiązanie przez Organizatora bezpośredniego kontaktu z Klientem celem prezentacji usług świadczonych przez Altimi;
  • Zawarcie skutkiem w/w czynności umowy z Klientem na warunkach określonych w § 7 ust. 6 i uzyskanie określonego w Regulaminie § 7 ust. 7 obrotu we współpracy z nim.
§ 7
 1. W przypadku otrzymania od Uczestnika zgłoszenia potencjalnego Klienta, Organizator dokona rejestracji zgłoszenia ( złożonego formularza ) i jego weryfikacji pod kątem poprawności i kompletności nadesłanych danych oraz podejmie działania mające na celu ustalenie, czy nie istnieją przeciwwskazania do świadczenia usług na rzecz tego Klienta.
 2. Zgłoszenie powinno być przyjęte i zaakceptowane, jeżeli:
  • Podane dane w formularzu są poprawne i kompletne;
  • Polecony Klient nie występuje w wewnętrznej bazie danych w momencie przyjmowania zgłoszenia;
  • Polecony Klient jest już w wewnętrznej bazie danych, ale nie brał udziału w procesie sprzedażowym Altimi przez ostatnie 6 miesięcy. Jeśli Klient jest już w procesie, zgłoszenie nie może zostać przyjęte;
  • Nie stanowi naruszenia zakazu konkurencji;
  • Oferowany zakres i rodzaj usług przez Organizatora odpowiada na zapotrzebowanie i wymagania Klienta;
  • Klient jest poinformowany o rozpowszechnianiu swoich danych, wyraża na to zgodę i jest zainteresowany współpracą z Altimi.
 3. Organizator, w ciągu 14 dni od otrzymania zgłoszenia, skontaktuje się z Uczestnikiem, celem przekazania informacji o negatywnej lub pozytywnej weryfikacji zgłoszenia.
 4. Uczestnik zobowiązuje się, w ciągu 7 dni od momentu otrzymania od Organizatora informacji o pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia, przedłożyć Organizatorowi pisemne oświadczenie Klienta, potwierdzające, że pozyskanie Klienta było spowodowane przez Uczestnika, na wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 5. W przypadku kiedy Organizator rozpatrzy zgłoszenie negatywnie, późniejsze interakcje z Klientem nie będą interpretowane jako zainicjowane przez Uczestnika w ramach Akcji.
 6. W przypadku, gdyby w wyniku zgłoszenia potencjalnego Klienta, doszło do zawarcia z tym Klientem umowy, w okresie 6 miesięcy (licząc od dnia przesłania zgłoszenia), na podstawie której Organizator rozpocząłby świadczyć na rzecz tego Klienta usługi, Uczestnik zostanie zakwalifikowany automatycznie do kategorii pretendenta do nagrody, a Organizator, niezwłocznie po zawarciu umowy z Klientem, poinformuje o tym Uczestnika.
 7. Warunkiem uzyskania nagrody przez Uczestnika zakwalifikowanego do grona pretendentów do nagrody, jest uzyskanie przez Organizatora obrotu z danym Klientem w wysokości co najmniej 50.000,00 EUR lub 200.000,00 złotych netto (w zależności od waluty rozliczeń z Klientem), dokonanie przez Klienta całości zapłaty z tytułu usług świadczonych przez Organizatora, a zaliczanej do obrotu, od którego uzależniona jest nagroda dla Uczestnika.
 8. W przypadku, gdyby w okresie jednego roku, licząc od dnia zawarcia umowy z Klientem, Organizator nie osiągnął wskazanej w ust. 7 wysokości obrotów, Uczestnik nie uzyskuje prawa do nagrody określonej w Regulaminie par. 4 ust. 1, bez względu na to, jakie po tym okresie uzyskałby obroty z Klientem. Do obrotu uzyskanego w w/w okresie zalicza się wynagrodzenie należne Organizatorowi, choćby jeszcze niewymagalne. W takiej sytuacji Organizator przewiduje jednak nagrodę dla Uczestnika w wysokości 1.200,00 EUR lub 5.000,00 złotych netto (w zależności od waluty rozliczeń z Klientem)
 9. Prawo do nagrody przysługuje za każdego Klienta pozyskanego w trybie i na zasadach powyżej określonych. W przypadku, gdyby Uczestnik nie dopełnił w ogóle lub w terminie wszystkich ciążących na nim warunków uzależniających prawo do nagrody, z momentem upływu terminów do realizacji tych obowiązków, automatycznie Uczestnik traci prawo do nagrody.
 10. Dany Uczestnik nie może łączyć obrotów uzyskanych przez Organizatora z dwoma lub więcej Klientami pozyskanymi za jego pośrednictwem.

III. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

§ 8

Akcja skierowana jest do osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną zamieszkałych/mających siedzibę w Polsce lub za granicą.

§ 9

Warunkiem uczestnictwa w Akcji jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie jego postanowień w trybie określonym na stronie Altimi.com.

§ 10

W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora odpowiedzialni za pozyskiwanie klientów, jak też członkowie rodzin w/w osób, bez względu na stopień pokrewieństwa.

IV. PRZYZNANIE NAGRÓD

§ 11
 1. W przypadku, gdyby w okresie jednego roku, licząc od dnia zawarcia umowy z Klientem, Organizator uzyskał obrót określony w § 7 ust. 7, Organizator powiadomi o tym niezwłocznie Uczestnika, celem ustalenia warunków odebrania nagrody.
 2. Uczestnik ma prawo wyboru jednej nagrody spośród trzech zaproponowanych przez Organizatora. Aby wybrać Nagrodę, należy prawidłowo wypełnić Deklarację wyboru nagrody, a następnie przedłożyć ją Organizatorowi w ciągu 14 dni od momentu poinformowania przez Organizatora Uczestnika o przyznaniu nagrody. Deklaracja znajduje się w Katalogu Nagród, załączonym do niniejszego Regulaminu.
 3. Od momentu przekazania Organizatorowi Deklaracji wyboru nagrody, Organizator zobowiązuje się w ciągu 30 dni złożyć zamówienie na nagrodę u producenta lub dystrybutora nagrody. Organizator nie ponosi odpowiedzialność za czas realizacji zamówienia przez producenta lub dystrybutora nagrody.
 4. Uczestnik ma prawo do wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ale wtedy do dyspozycji ma 70% wartości najniżej wycenionej nagrody, określonej w Katalogu Nagród.
 5. Uczestnik będący osobą fizyczną zobowiązany jest dostarczyć niezwłocznie Organizatorowi podpisane oświadczenia w celu sporządzenia informacji podatkowej PIT 8C oraz o wartości i zasadach opodatkowania Nagrody. Wzory oświadczeń stanowią Załącznik nr 3 i Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.
 6. Przekazanie nagrody Harley Davidson 1200 Custom Vivid Black, Fiat 500L TREKKING następuje w salonie dealera (o dokładnym miejscu i terminie odbioru nagrody Uczestnik zostanie poinformowany na piśmie lub podczas rozmowy telefonicznej). Przekazanie vouchera na wycieczkę z biurem podróży Travelplanet.pl następuje w biurze Organizatora lub zostanie ono wysłane za pośrednictwem firmy kurierskiej (o dokładnym terminie odbioru nagrody Uczestnik jest informowany na piśmie lub podczas rozmowy telefonicznej). Ekwiwalent pieniężny zostanie przelany na rachunek bankowy, wskazany przez Uczestnika.
 7. Nagroda stanowi dla Uczestnika przychód zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych albo ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych. Uczestnik jest zobowiązany do samodzielnego rozliczenia podatku dochodowego z tytułu nagrody. W przypadku Uczestników będących osobami fizycznymi Organizator jest zobowiązany do sporządzenia i przesłania Uczestnikowi oraz właściwemu dla niego urzędowi skarbowemu informacji podatkowej PIT – 8C na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 8. Uczestnik zobowiązany jest odebrać nagrodę od Organizatora na koszt własny.
 9. Nagrodę należy odbierać legitymując się dokumentem tożsamości. Nagrodę w imieniu Uczestnika może odebrać również jego pełnomocnik, jednak tylko w przypadku legitymowania się dokumentem tożsamości oraz pełnomocnictwem w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru lub zmiany marek nagród, z tym że wartość tych nagród nie może być niższa niż 50 000 zł brutto.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fabryczne nagród, w związku z czym Organizator nie udziela gwarancji na poszczególne produkty. W przypadku ujawnienia wad, kontakt z producentem lub dystrybutorem nagrody, zgodnie z dokumentacją dołączoną do produktu, leży po stronie Uczestnika.
 12. W przypadku niedostępności produktu Organizator ma prawo zamienić go na inny produkt, z tym że wartość produktu nie może być niższa niż 50 000 zł brutto.
 13. Za zgodą Uczestnika, Organizator ma prawo do publikacji na stronie Altimi.com materiału promocyjnego, relacjonującego moment przekazania nagrody.

V. DANE OSOBOWE

§ 12
 1. Podanie danych osobowych, o których mowa w § 7 ust. 2. Regulaminu jest dobrowolne, ale ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Akcji.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
 3. Administratorem danych osobowych zbieranych w celu realizacji Akcji, w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych, jest Organizator „ALTIMI” Spółka z o.o. S.K. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 13C, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego we Wrocławiu, pod numerem 0000457283; NIP 894 30 45 641
 4. Dane Uczestnika i potencjalnego Klienta zbierane są w celu realizacji Akcji.
 5. Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia lub zmiany.

VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

§ 13

Uwagi, spostrzeżenia lub reklamacje dotyczące przebiegu Akcji należy zgłaszać bezpośrednio listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Reklamacja”.

§ 14

Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.

§ 15

Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu reklamacji za pomocą listu poleconego wysłanego na adres wskazany w reklamacji najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

§ 16

Decyzja rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nie uwzględnionych roszczeń w postępowaniu sądowym.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu oraz Załączników.

§ 18
 1. Wszelka odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest do wartości nagrody.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Akcją będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Organizatora.

Załączniki do pobrania:

Social media
Kontakt
Główna siedziba
Ostrowskiego 13c
53-238 Wrocław, Poland
phone: +48 71 786 08 00
mail: biuro@altimi.com

 
mapa
Copyright © Altimi