Polityka Prywatności

Wiemy jak ważna jest ochrona danych osobowych dlatego stworzyliśmy dokument pn. Polityka prywatności, w której opisaliśmy wszystko to co jest dla Ciebie istotne, szczególnie kiedy korzystasz z naszej Aplikacji lub kiedy wchodzi na naszą stronę internetową. Wiedz, że realizujemy zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jednak na początek zacznijmy od kilku definicji.

ADO - Administrator danych osobowych, czyli Altimi z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Ostrowskiego 13A, 53-238 Wrocław.

IOD - Inspektor Ochrony Danych jest to osoba, która w naszym imieniu czuwa nad tym, aby dane były prawidłowo przetwarzane i do której możesz zwrócić się z pytaniami odnośnie Twoich danych osobowych.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Serwis lub Serwisy – serwis internetowy należący do Altimi w ramach, których świadczymy swoje usługi. Serwis umieszczony jest pod następującym adresem: www.altimi.com

Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, która korzysta z usług oferowanych przez Altimi

Ty, Twój – odpowiednio Użytkownik lub Użytkownik niezalogowany.


Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Altimi z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Ostrowskiego 13A, 53-238 Wrocław,

Jak się możesz z nami skontaktować
Jeśli chcesz się z nami skontaktować i zadań nam pytanie możesz to zrobić za pomocą adresu kontakt@altimi.com lub formularza kontaktowego na stronie www.altimi.com.

Jakie dane przetwarzamy i dlaczego
Przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Ciebie danych osobowych, poza przypadkiem, kiedy używasz formularza kontaktowego umieszczonego na stronie www.altimi.com, lub przesyłasz swoje CV na nasz adres cv@altimi.com. W tym celu możesz użyć aktywnego przycisku „Zostaw swoje CV”.

Twoje dane takie jak: imię i nazwisko, adres mailowy, numer telefonu, firma przetwarzamy w celu:
 •     udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie,
 •     skontaktowania się z Tobą, w związku z przesłanym przez Ciebie CV.

We wszystkich z wymienionych wyżej przypadków możemy przetwarzać Twoje dane, ponieważ wyraziłeś na to zgodę. Czasami Twoją zgodą jest czynność jaką wykonujesz, np. to, że przesyłasz do nas informację.

Profilowanie
Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystaniu Twoich danych, takich jak pliki cookies, numery IP, adres e-mail  osobowych do oceny niektórych Twoich cech. Jednak chcemy Ciebie zapewnić, iż nie podejmujemy
w sposób zautomatyzowany decyzji względem Ciebie, a profilowanie, które realizujemy ma na celu jedynie dopasowania oferty marketingowej Altimi do Twoich potrzeb.

Komu udostępniamy Twoje dane i gdzie je przekazujemy
Twoje dane możemy udostępniać tylko wtedy kiedy wyrazisz na to zgodę lub podmiotom uprawnionym, o ile zaistnieje taka konieczność. Ponadto dostęp do Twoich danych będą mieć nasi pracownicy, dla których jest to niezbędne do wykonywania codziennych obowiązków oraz podwykonawcy czyli podmioty, z których korzystamy przy przetwarzaniu Twoich danych firmy IT, firmy księgowe, agencje marketingowe

Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii. Niektórzy spośród naszych dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie "Tarcza Prywatności" ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane
Twoje dane takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, numer telefonu, które przetwarzamy dla potrzeb udzielenia Tobie odpowiedzi przetwarzamy nie dłużej niż jest to niezbędne, abyśmy mogli odpowiedzieć Tobie na pytanie czy skontaktować się z Tobą.

Możemy też prawo przechowywać Twoje dane osobowe i wykorzystywał je w razie potrzeby, aby dotrzymać swoich zobowiązań prawnych, rozstrzygać spory i egzekwować postanowienia umów.

W innym przypadku jakim jest prowadzenie procesu rekrutacji będziemy Twoje dane przetwarzać w okresie realizacji działań rekrutacyjnych, a w przypadku pozyskania przez Ciebie odrębnej zgody Twoje dane będziemy przetwarzać przez dwa lata.

Jakie prawa Tobie przysługują
Chcemy żebyś wiedział, iż przysługuje Tobie prawo:
 • dostępu do danych oraz otrzymanie ich kopii. Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:
 • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,
 • uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską,
 • uzyskać kopię swoich danych osobowych.
 • do sprostowania (poprawiania) danych. Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Możesz tego dokonać samodzielnie w zakładce Ustawienia (Prywatność). W odniesieniu do pozostałych danych osobowych masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne)
 • Do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) - jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstawie do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane możesz żądać, abyśmy je usunęli. Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
  • wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
  • Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
  • wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych;
  • wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z Serwisu i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny;
  • Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
 
Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.
 •     ograniczenia przetwarzania danych - możesz żądasz, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli bo są Ci potrzebne di ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:
  • gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych, nie dłużej jednak niż na 30 dni
  • gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;
  • gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.
 
     
 •     do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa - zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw
 
 •     do przenoszenia danych - masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanzym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, np. CSV, dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
 
 •     wniesienia skargi do organu nadzorczego. Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień. Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do GIODO z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie lub innego organu nadzorczego.


Pamiętaj, że w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą.

Jak możesz domagać się realizacji przez nas swoich praw
Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa otrzymasz kontaktując się z nami pod adresem kontakt@altimi.com Pamiętaj, że przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to dokładnie taka osoba, która nam dostarczyła wszystkie dane, czyli odpowiednio Cię zidentyfikujemy.

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

Ze względów technicznych, potrzebujemy zawsze 30 dni na dokonanie aktualizacji wybranych przez Ciebie ustawień w naszych systemach. Dlatego może się zdarzyć, że otrzymasz od nas w trakcie aktualizacji systemów wiadomość e-mail, z której otrzymywania zrezygnowałeś.

Dbamy o Twoje dane
Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Serwisy używają szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas rejestracji i logowania, co zapewnia ochronę identyfikujących Cię danych oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do Twojego Konta przez nieupoważnione systemy lub osoby.

Pliki cookies
Strona internetowa www.atlimi.com wykorzystuje tzw. "cookies", czyli niewielkie pliki
z informacjami zapisywanymi na dysku twardym klienta. Dzięki temu może uzyskiwać podstawowe informacje o tym, jak często Użytkownik odwiedza serwis, jakie jego elementy najbardziej go interesują, itp. (adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, czas wizyty, źródło wejścia). Informacje te wykorzystywane są jedynie w celu tworzenia statystyk dotyczących popularności strony internetowej. Każda osoba ma prawo do odmowy zapisywania plików "cookies" na swoim komputerze. Każda przeglądarka oferuje możliwość automatycznego odrzucania plików "cookies". 
Kontakt
Główna siedziba
Ostrowskiego 13A
53-238 Wrocław, Poland
phone: +48 71 786 08 00
mail: biuro@altimi.com
zapytania ofertowe: kontakt@altimi.com
 

 
mapa
mapa
Copyright © Altimi