Regulamin

 REGULAMIN PROGRAMU „Poleć programistę i zgarnij nagrodę pieniężną!”


 

1. DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte zostały niżej wymienione pojęcia, należy przez nie rozumieć:

1.1. Organizator – Altimi Solutions Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 13 C wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000476254.

1.2. Program – program „Poleć programistę i zgarnij nagrodę pieniężną!” organizowany przez Altimi Solutions Sp. z o. o., szczegółowo określony w niniejszym Regulaminie, w ramach procesu rekrutacyjnego w Altimi Solutions Sp. z o.o..  Programem objęte są stanowiska  określone w ofertach pracy zamieszczonych w miejscach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz do Programu Akademia Altimi. Program pomaga pozyskiwać specjalistów w celu zatrudnienia ich na istniejące stanowiska.

1.3. Regulamin – niniejszy Regulamin programu „Poleć programistę i zgarnij nagrodę!”.

1.4. Oferta – oferta pracy oznaczona jako biorąca udział w Programie, zamieszczona w miejscach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

1.5. Osoba Polecająca – osoba, która w czasie trwania Programu przesłała wiadomość mailową z danymi kontaktowymi, bądź CV osoby aplikującej na adres mailowy: polecenia@altimi.com. Aplikacja Osoby Rekomendowanej przekazana za pośrednictwem Osoby Polecającej musi zawierać klauzulę dotyczącą zgody Osoby Rekomendowanej na przetwarzanie jej danych osobowych w procesie rekrutacji w ramach programu „Poleć programistę i zgarnij nagrodę!”

1.6. Osoba Rekomendowana – osoba, spełniająca wymagania formalne, wskazane w ogłoszeniu
o pracę, zamieszczonym przez Organizatora, która nie jest aktualnie pracownikiem Organizatora oraz nie rozpoczęła jeszcze procesu rekrutacyjnego w firmie.

1.7. Pracownik – osoba, z która Organizator ma zawartą umowę o pracę bądź umowę cywilnoprawną.

1.8. Proces rekrutacji – kontakt Specjalisty ds. rekrutacji z Kandydatem/Kandydatką, rozmowa
o ofercie pracy i wykazanie zainteresowania udziałem w procesie rekrutacji Altimi.

1.9. Nagroda – nagroda pieniężna, należna Osobie Polecającej od Organizatora na zasadach wskazanych w Regulaminie w wysokości określonej w pkt.5.

1.10. Zatrudnienie – zatrudnienie Osoby Rekomendowanej na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, o ile Osoba Rekomendowana otrzymuje wynagrodzenie miesięczne nie niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości obowiązującej w czasie dokonania Polecenia oraz czas trwania umowy wynosi conajmniej 3 miesiące.

1.11. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 992 ze zm.).

1.12. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych – ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.).


 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad Programu „Poleć programistę
i zgarnij nagrodę!”.

2.2. Organizatorem Programu i podmiotem wyłącznie uprawnionym do interpretacji niniejszego Regulaminu jest Altimi Solutions Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Ostrowskiego 13c, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000476254.

2.3. Organizator oświadcza, że Program nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540 ze zm.).

2.4. Program trwa od 01.01.2018r. do 31.12.2018 r. i może zostać przedłużony przez Organizatora.
W Programie biorą udział Osoby Polecające, które dokonały polecenia w czasie trwania Programu. Do osób tych stosuje się postanowienia Regulaminu nawet mimo zakończenia Programu.

2.5. Program ma charakter otwarty, co oznacza, że Osobą Polecającą może zostać każdy, w tym pracownik Organizatora, z wyłączeniem pracowników Organizatora, którzy w ramach swoich obowiązków służbowych zajmują się rekrutacją/pozyskiwaniem pracowników. (z wyjątkiem polecenia na stanowiska Back Office z zastrzeżeniem, że poszukiwanie osoby na to stanowisko nie jest realizowane przez Dz. Rekrutacji).
 

2.6. Pracownik może otrzymać informację na temat aktualnych ofert pracy z następujących źródeł:

 • Oferty przysyłane drogą mailową przez Dział Marketingu lub Rekrutacji firmy Altimi

 • Oferty opublikowane na wewnętrznym portalu humhub.altimi.com

 • Oferty opublikowane na Altimi.com w sekcji „Kariera”

2.7. Osoba Polecająca z zewnątrz może otrzymać informację na temat aktualnych ofert pracy na Altimi.com w sekcji „Kariera”.

2.8. Opis i warunki programu są dostępne: dla wewnętrznych pracowników na Altimi.com
i humhub.altimi.com, dla osób z zewnątrz na Altimi.com.

2.9. Osoba Polecająca może zarekomendować osobę o wybranej przez siebie specjalizacji bez określania konkretnej oferty pracy. W tym celu należy wysłać rekomendację na adres mailowy: polecenia@altimi.com.

2.10. Udział w Programie jest dobrowolny i bezpłatny.


 

3. ZASADY I WARUNKI PROGRAMU

3.1. Osoba Polecająca może wziąć udział w Programie poprzez dokonanie polecenia.

3.2. Warunkiem dokonania polecenia jest:

1) Podanie danych osobowych Osoby Polecającej, tj.:

 • Imię i nazwisko,

 • Dane kontaktowe: numer telefonu, e-mail;

oraz zamieszczenia klauzuli dotyczącej zgody na przetwarzanie danych Osoby Polecającej na potrzeby niniejszego Programu.

2) Podanie danych Osoby Rekomendowanej. Następujące informacje na temat potencjalnego kandydata mogą być interpretowane jako rekomendacja:

 • Imię i nazwisko kandydata,

 • Specjalizacja lub informacja na temat potencjalnej oferty pasującej do profilu kandydata,

 • Dane kontaktowe: numer telefonu, e-mail,

 • CV (preferowane).

 

3) Zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie jego postanowień drogą elektroniczną, w trybie określonym przez Altimi Solutions Sp. o. o.

3.3. Wykorzystanie danych kontaktowych kandydata jest możliwe jedynie wtedy, gdy kandydat jest poinformowany o udostępnianiu swoich danych, wyraża na to zgodę i jest zainteresowany współpracą i rozpoczęciem procesu rekrutacyjnego w Altimi Solutions Sp. z o. o.

3.4. W przypadku, gdy kandydat odmówi wejścia w proces rekrutacyjny, Organizator wprowadza dane kandydata na „Warning List”, aby uniknąć naruszenia ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

3.5. „Warning List” jest wewnętrzną listą kandydatów, którzy odmówili wejścia w proces i nie zezwolili na użycie swoich danych osobowych.

3.6. Osoba Polecająca nie musi potwierdzać umiejętności i wiedzy kandydata.

3.7. Osoba Polecająca ma prawo do otrzymania informacji o przyjęciu lub odrzuceniu kandydata od Organizatora.

3.8. Osoba Polecająca nie może dokonać polecenia samego siebie.


 

4. ZASADY I WARUNKI PRZYJĘCIA POLECENIA.

4.1. Rekomendacja powinna być przyjęta i zaakceptowana, jeżeli:

 • Osoba Rekomendowana nie występuje w wewnętrznej bazie danych w momencie przyjmowania rekomendacji.

 • Osoba Rekomendowana jest już w wewnętrznej bazie danych (nie na „Warning List”), ale nie brała udziału w procesie rekrutacyjnym Altimi Solutions SP. z o.o. przez ostatnie 3 miesiące. Jeśli Osoba Rekomendowana jest już w procesie, rekomendacja nie może zostać przyjęta.

 • Jeśli Osoba Rekomendowana nie aplikowała do Altimi Solutions SP. z o.o. przez ostatnie 3 miesiące.

 

4.2. Po 4 miesiącach rekomendacja traci ważność. Może być ona przedłużona, jeśli polecający ponownie dokona procedury polecenia zawartej w regulaminie (mając na uwadze, że Kandydat po tym okresie ( 4 miesiące) nie bierze już udziału w procesie rekrutacji z ramienia Altimi).

4.3. Jeśli rekruter wprowadził Osobę Rekomendowaną w proces pod koniec ważności rekomendacji
i z powodzeniem go zatrudnił, firma finansuje nagrodę niezależnie od zakończenia daty ważności tego polecenia.


 

5. ZASADY I WARUNKI OTRZYMANIA NAGRODY

5.1. Nagroda finansowana jest ze środków własnych Organizatora.

5.2. Nagroda za konkretne polecenie może być sfinansowana ostatecznie jedynie po zatrudnieniu kandydata. W tym wypadku Administrator sprawdza status zamkniętej oferty.

5.3. Nagroda należy się Osobie Polecającej, po pomyślnym zatrudnieniu Osoby Rekomendowanej
i przepracowaniu przez Osobę Rekomendowaną w projekcie u klienta okresu wymienionego w pkt. 1.10, 5.4. oraz 5.5.

5.4. Wysokość nagrody z tytułu polecenia kandydata różni się w zależności od rodzaju stanowiska (TYPE) i rodzaju oferty: Standard offer lub HOT offer. Wysokość nagrody w tytułu polecenia kandydata do Akademii Altimi reguluje punkt 5.6. niniejszego regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania ewentualnej zmiany wysokości nagrody. Nagroda za polecenie kandydata wypłacana jest w trzech ratach, po przepracowaniu przez Osobę Rekomendowaną kolejno: trzech, sześciu i 12 miesięcy. Wysokość nagrody określa poniższa tabela:


5.5. W przypadku zawarcia z Osobą Rekomendowaną umowy na czas krótszy niż 12 miesięcy bądź w przypadku rozwiązania umowy z Osobą Rekomendowaną przez Altimi Solutions Sp. z o. o. z przyczyn niedotyczących Osoby Rekomendowanej w okresie 12 miesięcy od rozpoczęcia przez nią pracy Osobie Polecającej przysługują kolejne raty nagrody, które wypłacone zostaną w terminie 30 dni od daty zakończenia umowy z Osobą Rekomendowaną. W przypadku przedłużenia umowy z Osobą Rekomendowaną zawartej pierwotnie na okres krótszy niż 12 miesięcy nagroda zostanie wypłacona na zasadach określonych w pkt.5.4.

5.6. Wysokość nagrody z tytułu polecenia kandydata do Programu Akademia Altimi wynosi 1000 zł. Nagroda należy się Osobie Polecającej jeżeli Osoba Rekomendowana trafi do projektu komercyjnego po 4 miesiącach pracy w Akademii Altimi (w uwzględnieniem pierwszego bezpłatnego miesiąca praktyk w Akademii Altimi), a następnie przepracuje w projekcie komercyjnym 3 miesiące.

6. PRZYZNANIE NAGRODY

6.1. Osoba Polecająca zostanie poinformowana przez Organizatora o przyznaniu Nagrody w terminie 14 dni od dnia spełnienia się przesłanek, o których mowa w punkcie 5 Regulaminu, bądź odmowie przyznania Nagrody w przypadku nie spełnienia się przesłanek o których mowa w punkcie 5 Regulaminu.

6.2. Nagroda pieniężna zostanie wypłacona Osobie Polecającej na podany przez nią rachunek bankowy w terminie 30 dni od przekazania Organizatorowi podpisanych oświadczeń o danych osobowych w celu sporządzenia informacji podatkowej PIT 8C oraz o wartości i zasadach opodatkowania Nagrody. Wzory oświadczeń dla Osoby Polecającej stanowią załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do Regulaminu i zostały zamieszczone na Altimi.com, jako część składowa regulaminu.

 

6.3. Nagroda stanowi dla Osoby Polecającej przychód zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Organizator jest zobowiązany do sporządzenia i przesłania Osobie Polecającej oraz właściwemu dla niej urzędowi skarbowemu informacji podatkowej PIT – 8C na zasadach określonych w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

7. DANE OSOBOWE

7.1. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie 3.3. i 3.4. Regulaminu jest dobrowolne, ale ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Programie.

7.2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

7.3. Administratorem danych osobowych zbieranych w celu realizacji Programu, w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych, jest Organizator Altimi Solutions Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu , wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000476254

7.4. Dane Osobowe Osoby Polecającej i Osoby Rekomendowanej zbierane są w celu realizacji Programu.

7.5. Osoba której dane dotyczą może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych
i żądać ich poprawienia lub zmiany.

8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

8.1. Uczestniczące w Programie Osoby Polecające mogą zgłaszać reklamacje dotyczące Programu do: polecenia@altimi.com.

8.2. Reklamacja powinna określać imię i nazwisko Osoby Polecającej, imię i nazwisko Osoby Rekomendowanej, adres do korespondencji oraz opis podstaw reklamacji. Reklamacja nie zawierająca tych danych zostanie pozostawiona bez rozpatrzenia.

8.3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej złożenia.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Regulamin Programu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na Altimi.com

9.2. W stosunkach z daną Osobą Polecającą stosuje się regulamin w brzmieniu, na które Osoba ta wyraziła zgodę, nawet w przypadku zmiany Regulaminu.


 

Załącznik 1

Załącznik 2

 

 

Kontakt
Główna siedziba
Ostrowskiego 13A
53-238 Wrocław, Poland
phone: +48 71 786 08 00
mail: biuro@altimi.com
zapytania ofertowe: kontakt@altimi.com
 

 
mapa
mapa
Copyright © Altimi